Tạo table trong bootstrap 3

0 bình luận

Dùng bootstrap 3 để để tạo ra table thì rất là đơn giản, chỉ cần vài dòng code là các bạn có ngay một table nhìn rất bắt mắt cũng như rất dễ tinh chỉnh so với table html thông thường. Để không làm mất thời gian quý báu của các bạn thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem bootstrap 3 hỗ trợ phần stylesheet table ra sao nhé.

1. Tạo table đơn giản với boostrap 3

Để tạo một table đơn giản nhưng đẹp mắt trong bootstrap 3 thì ta chỉ cần tuân theo cấu trúc HTML Table bình thường, đồng thời thêm một class="table" vào. Một lưu ý nữa lớp .table trong bootstrap nó sẽ tự nhận diện hai group thead dùng hiển thị title và tbody dùng hiển thị nội dung nên bạn phải tuân thủ theo cấu trúc này nhé.

Ví dụ: Hiển thị một table đơn giản với bootstrap 3:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Basic</h2>
        <table class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-basic

2. Class table-striped trong bootstrap

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Striped</h2>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-striped
Để có thể tạo ra table giống trong hình thì ngay phần class table các bạn chỉ cần thêm vào class table-striped thì mọi thứ xem như được giải quyết. Đơn giản quá đúng không nào, và tôi dám cá rằng có bạn đang thốt lên rằng sử dụng bootstrap 3 tạo ra table sao mà đơn giản quá.

3. Class table-bordered trong bootstrap

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Border</h2>
        <table class="table table-bordered">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-border
Ở phần này cũng giống như phần striped. Các bạn chỉ viêc thêm vào class table-bordered thì sẽ có được một cái table được bao bọc trong đường viền. Câu hỏi đưa ra ở đây là tôi vừa muốn table có đường viền và các dòng được tô trắng & đen thì làm như thế nào ? Xin thưa rằng các bạn thêm trực tiếp class table-striped vào kế bên thì kêt quả sẽ đúng như sự mong muốn của các bạn.

4. Class table-hover trong bootstrap 3

Ví du:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Hover</h2>
        <table class="table table-hover">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-hover

Đây là class dùng để định nghĩa khi các bạn rê chuột vào cột thì sẽ hover lên background ngay dòng đó. Sử dụng bằng cách thêm vào class table-hover.

5. Class table-condensed trong bootstrap

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Condensed</h2>
        <table class="table table-condensed">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-condensed
Phần này giúp cho các bạn thu nhỏ table lại nhìn cho nó gọn và bắt mắt hơn.Sử dụng bằng cách thêm vào class table-condensed.

6. Class table-responsive trong bootstrap

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Reponsive</h2>
        <div class="table-responsive">
        <table class="table table-condensed">
          <thead>
            <tr>
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
             <tr>
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr>
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-reponsive
Phần này giúp các bạn dễ dàng tạo ra một table tự động co giãn khi thu nhỏ trình duyêt. Sử dụng bằng cách bọc tất cả thành phần table vào class table-responsive.

7. Stylesheet và Responsive màu sắc cho table

Ví dụ:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Bootstrap 3 Simple Tables</title>
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/css/bootstrap-theme.min.css">
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.2.0/js/bootstrap.min.js"></script>
  <style type="text/css">
    .example{
    margin: 20px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="example">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <h2>Table Reponsive Stylesheet</h2>
        <div class="table-responsive">
        <table class="table table-condensed">
          <thead>
            <tr class="active">
              <th>STT</th>
              <th>Họ Tên</th>
              <th>Giới tính</th>
              <th>Email</th>
              <th>Điện thoại</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
             <tr class="danger">
              <td>1</td>
              <td>Hải Hưng</td>
              <td>Nam</td>
              <td>haihungitc@mail.com</td>
              <td>0123.456.789</td>
            </tr>
            <tr class="warning">
              <td>2</td>
              <td>Nhật Lệ</td>
              <td>Nư</td>
              <td>nhatlett92@mail.com</td>
              <td>0888.456.789</td>

            </tr>
            <tr class="success">
              <td>3</td>
              <td>Hoài Nam</td>
              <td>Nam</td>
              <td>hoainam91@mail.com</td>
              <td>0989.456.789</td>

            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>
      </div>
    </div>

  </div>
</body>
</html>

Với đoạn code thì chúng ta sẽ có giao diện hiện thị như bên dưới:

table-reponsive-stylesheet
Phần này giúp các bạn dễ dàng tạo ra một table với màu sắc riêng từng dòng và tự động co giãn khi thu nhỏ trình duyêt. Sử dụng bằng cách bọc tất cả thành phần table vào class table-responsive, còn phần màu sắc của các dòng thì ngay chỗ thẻ tr các bạn thêm vào các class như là warning,danger, active..vvv

Lời kết:

Kết thúc bài này xem như mình vừa hướng dẫn các bạn cách stylesheet table trong bootstrap 3. Hy vọng các bạn sẽ lựa chọn cho mình kiểu table ưng ý nhất, hẹn gặp các bạn ở các bài tiếp theo :).

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận