Hướng dẫn cách fix lỗi Office: Theres a problem with your Office license

Trong thời gian gần đây mình thấy nhiều bạn dùng Office bản Crack bị dính lỗi này nên mình sẽ viết bài này hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi: “There’s a problem with your Office license. GET GENUINE OFFICE Your license isn’t genuine, and you may be a victim of software couterfeiting. Avoid interruption and keep your files safe with genuine Office today” dịch nôm na là: “Giấy phép Office của bạn không phải là chính hãng và bạn có thể là nạn nhân của việc làm giả phần mềm ” hoặc “ có vấn đề với giấy phép văn phòng của bạn”.