Hướng dẫn khắc phục lỗi Remove slug custom post type error!

8 bình luận

Chào các bạn! Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn khắc phục lỗi Remove Slug Custom post type error! khi chúng ta đăng sản phẩm thị bị lỗi trên. Nguyên nhân của lỗi là do các bạn cài Plugin Remove Slug Custom post type dùng để thêm đuôi html vào đường dẫn của sản phẩm trong woocommerce.

khac-phuc-loi-remove-slug-from-custom-post-type
Lỗi Remove Slug Custom post type error!

Trên các diễn đàn có chia sẻ các cách như thêm đoạn code báo lỗi vào file .htaccess, rồi chmod file .htaccess thành 777 để chế độ ghi được nhưng vẫn không fix được triệt để. Mình cũng đã tìm hiểu và test thử qua thì nguyên nhân là do plugin Remove Slug Custom post type. Vậy nên mình đã mò vào file của nó để tìm xem lỗi và mình đã fix được. Điều đơn giản bây giờ là các bạn chỉ việc làm theo mình là fix được lỗi trên nhé:

Các bạn vào file remove-slug-from-custom-post-type.php trong thư mục plugin này. Và thay thế toàn bộ code trong đó bằng code mình đã edit bên dưới. Vậy là xong rồi.

<?php 
/* Plugin Name: Remove slug from custom post type 
Description: Removes the slug from permalink on all custom post types 
Version: 1.0.4 Author: Joakim Ling & Jon Bishop Edit hy HUNGIT.NET 
*/ 
class UWT_RemoveSlugCustomPostType{ static $_s = null; private $htaccess_tag = 'REMOVE SLUG CUSTOM POST TYPE RULES'; public function __construct() { $this->rewrite_rules();

		add_action('admin_menu', array(&$this, 'menu'));
		add_action('wp_insert_post', array(&$this, 'post_save'));
		add_filter('post_type_link', array(&$this, 'remove_slug'), 10, 3);
		add_filter('redirect_canonical', array(&$this, 'cancel_redirect_canonical'));
		//add_filter('posts_request', array(&$this, 'request'));
	}
	function cancel_redirect_canonical($redirect_url) {
		$suffix = get_option('uwt_permalink_customtype_suffix');
		if (empty($suffix))
			return $redirect_url;
		global $wp_post_types;
		foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
		  $hit = get_query_var($custom_post->query_var);
		  if (!empty($hit))
		    return false;
		}
	}
	public function menu() {
		add_options_page( 'Permalink custom post type', 'Custom post type', 'manage_options', __FILE__, array(&$this, 'menu_page'));
	}
	public function menu_page() {
		if (!current_user_can('manage_options')) {
			wp_die( __('You do not have sufficient permissions to access this page.') );
		}
		$opt_name = 'uwt_permalink_customtype_suffix';
		$hidden_field_name = 'uwt_submit_hidden';
		$opt_val = get_option($opt_name);
		if(isset($_POST[$hidden_field_name]) && $_POST[$hidden_field_name] == 'Y') {
			$opt_val = preg_replace('/[^0-9a-z]+/i', '', $_POST[$opt_name]);
			update_option($opt_name, $opt_val);
?>
<div class="updated">
<strong><?php _e('settings saved.' ); ?></strong>
</div>
<?php $this->rewrite_rules(true);
			$this->add_rules_htaccess();
		}
		echo '
<div class="wrap">';
		echo "
<h2>Permalink custom post type</h2>
";
?>
<form name="form1" method="post" action="">
	<input type="hidden" name="<?php echo $hidden_field_name; ?>" value="Y">
Permalink custom type suffix:
		<input type="text" name="<?php echo $opt_name; ?>" value="<?php echo $opt_val; ?>" size="20">
		<em>Use this option if you want your custom post type posts to have a suffix, e.g. ".html", leave empty if you want normal structure (http://siteurl/post_title/)</em>
<hr />
		<input type="submit" name="Submit" class="button-primary" value="<?php esc_attr_e('Save Changes') ?>" />
</form>
</div>
<?php } public function request($input) { global $wp_post_types; $array_slug[] = "wp_posts.post_type = 'post'"; foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
			if ($custom_post->_builtin == false)
				$array_slug[] = "wp_posts.post_type = '" . trim($type, '/') . "'";
		}
		$types = '(' . implode(' || ', $array_slug) . ')';
		$input = str_replace("wp_posts.post_type = 'post'", $types, $input);
		return $input;
	}
	static public function init() {
		if (self::$_s == null) {
			self::$_s = new self();
		}
		return self::$_s;
	}
	static public function flush_rewrite_rules() {
		$uwt_o = self::init();
		$uwt_o->rewrite_rules(true);
		$uwt_o->add_rules_htaccess();
	}
	public function post_save($post_id) {
		global $wp_post_types;
		$post_type = get_post_type($post_id);
		foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
			if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post_type) {
				$this->rewrite_rules(true);
				$this->add_rules_htaccess();
        flush_rewrite_rules();
			}
		}
	}
	public function remove_slug($permalink, $post, $leavename) {
		global $wp_post_types;
		$suffix = get_option('uwt_permalink_customtype_suffix');
		foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
			if ($custom_post->_builtin == false && $type == $post->post_type) {
				$custom_post->rewrite['slug'] = trim($custom_post->rewrite['slug'], '/');
				$permalink = str_replace(get_bloginfo('url') . '/' . $custom_post->rewrite['slug'] . '/', get_bloginfo('url') . "/", $permalink);
				if (!empty($suffix))
					$permalink = substr($permalink, 0, -1) . ".{$suffix}";
			}
		}
		return $permalink;
	}
	public function rewrite_rules($flash = false) {
		global $wp_post_types, $wpdb;
		$suffix = get_option('uwt_permalink_customtype_suffix');
		foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
			if ($custom_post->_builtin == false) {
				$querystr = "SELECT {$wpdb->posts}.post_name
								FROM {$wpdb->posts}
								WHERE {$wpdb->posts}.post_status = 'publish'
  									AND {$wpdb->posts}.post_type = '{$type}'
  									AND {$wpdb->posts}.post_date < NOW()"; $posts = $wpdb->get_results($querystr, OBJECT);
				foreach ($posts as $post) {
					$regex = (!empty($suffix)) ? "{$post->post_name}\\.{$suffix}\$" : "{$post->post_name}\$";
					add_rewrite_rule($regex, "index.php?{$custom_post->query_var}={$post->post_name}", 'top');
				}
			}
		}
		if ($flash == true)
			flush_rewrite_rules(false);
	}
	private function add_rules_htaccess() {
		global $wp_post_types;
		$suffix = get_option('uwt_permalink_customtype_suffix');
		$write = array();
		$htaccess_filename = ABSPATH . '/.htaccess';
		if (is_readable($htaccess_filename)) {
			$htaccess = fopen($htaccess_filename, 'r');
			$content = fread($htaccess, filesize($htaccess_filename));
			foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
				$rewrite_rule = (!empty($suffix))
							? "RewriteRule ^{$custom_post->query_var}/(.+)/\$ /\$1\.{$suffix} [R=301,l]"
							: "RewriteRule ^{$custom_post->query_var}/(.+)/\$ /\$1 [R=301,L]";
				if (strpos($content, $rewrite_rule) == false && $custom_post->_builtin == false)
					$write[] = $rewrite_rule;
			}
			fclose($htaccess);
		}
		else {
			add_action('admin_notices', array(&$this, 'compatibility_notice'));
			return;
		}
		if (!empty($write) && is_writable($htaccess_filename)) {
			$new_rules = '# BEGIN ' . $this->htaccess_tag . PHP_EOL;
			$new_rules .= str_replace('$', '\\$', implode(PHP_EOL, $write)) . PHP_EOL;
			$new_rules .= '# END ' . $this->htaccess_tag;
			if (strpos($content, "# BEGIN {$this->htaccess_tag}") === false) {
				file_put_contents($htaccess_filename, $new_rules . PHP_EOL . PHP_EOL . $content);
			}
			else {
				$pattern = "/# BEGIN {$this->htaccess_tag}.*?# END {$this->htaccess_tag}/ims";
				$content = preg_replace($pattern, $new_rules, $content);
				file_put_contents($htaccess_filename, $content);
			}
		}
		else if(!is_writable($htaccess_filename))
			add_action('admin_notices', array(&$this, 'compatibility_notice'));
	}
	public function compatibility_notice() {
		global $wp_post_types;
		$rules = '';
		foreach ($wp_post_types as $type=>$custom_post) {
			if ($custom_post->_builtin == false) {
				$slug = str_replace('/', '', $custom_post->rewrite['slug']);
				$rules .= 'RewriteRule ^' . $slug . '/(.+)$ /$1 [R=301,L]
';
			}
		}

		echo '
<div class="error fade" style="background-color:red;">
<strong>Remove Slug Custom post type error!</strong>
.htaccess is not writable, please add following lines to complete your installation: 
'.$rules.'
</div>

';
	}
}
add_action('init', array('UWT_RemoveSlugCustomPostType', 'init'), 99);
register_activation_hook( __FILE__, array('UWT_RemoveSlugCustomPostType', 'flush_rewrite_rules') );
register_deactivation_hook( __FILE__, array('UWT_RemoveSlugCustomPostType', 'flush_rewrite_rules') );

Chúc các bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)
guest
8 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
vanelove
7 năm cách đây

cái này bạn fix triệt để được rồi hả bạn

vanelove
7 năm cách đây

óe bạn ơi mình làm theo cái này bị lỗi 404 luôn. Mình coppy lại đoạn code cũ nhưng bjo vẫn không được vẫn lỗi 404.
Bạn chỉ mình cách khắc phục với

cuong nguyen
7 năm cách đây

Chào bạn mình dùng Remove Slug Custom post type trước không sao giờ viết bài mới bài đó không xem được ma bá lỗi 404
We’re sorry, but the page you were looking for doesn’t exist
Bạn có biết giút mình với Link bị lỗi đây http://amazinghouse.vn/tes-thu/

cuong nguyen
7 năm cách đây
Reply to  cuong nguyen

Chào bạn mình dùng Remove Slug Custom post type trước không sao giờ viết bài mới bài đó không xem được ma báo lỗi 404
We’re sorry, but the page you were looking for doesn’t exist
Bạn có biết giút mình với Link bị lỗi đây http://amazinghouse.vn/tes-thu/

Đàm Hưng
Đàm Hưng
6 năm cách đây

Cảm ơn bạn nhiều !

Đàm Hưng
Đàm Hưng
6 năm cách đây

Cảm ơn bạn !

Liễu Chí
4 năm cách đây

Cảm ơn nhé, đã sửa thanh công ạ