Fix lỗi hiện thị sản phẩm theme Maxshop khi cập nhật woocommerce 2.6

6 bình luận

Chào các bạn. Mình thấy Theme MaxShop là một theme bán hàng rất đẹp và có rất nhiều bạn dùng. Thấy nhiều bạn xài hàng Null không được cập nhật phiên bản mới nêu gây lỗi sản phẩm chỉ hiện thị 2 cột trên một hàng. Thấy nhiều bạn hỏi quá nên mình viết bài này hướng dẫn các bạn fix như sau nhé.

Share theme Maxshop V2.0.2 – Theme bán hàng cực đẹp

Đầu tiên các bạn thay toàn bộ code file content-product.php trong theme của bạn bằng code bên dưới:

<?php
/**
 * The template for displaying product content within loops.
 *
 * Override this template by copying it to yourtheme/woocommerce/content-product.php
 *
 * @author 		WooThemes
 * @package 	WooCommerce/Templates
 * @version 2.6
 */

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	exit; // Exit if accessed directly
}
global $product, $woocommerce_loop;

if ( empty( $woocommerce_loop['loop'] ) ) {
	$woocommerce_loop['loop'] = 0;
}
$col_lg 	= ya_options()->getCpanelValue('product_col_large');
$col_md 	= ya_options()->getCpanelValue('product_col_medium');
$col_sm	 	= ya_options()->getCpanelValue('product_col_sm');
$column1 	= 12 / $col_md;
$column2 	= 12 / $col_sm;
$class_col	= "";
$col_large 	= 0;

// Store column count for displaying the grid
if ( empty( $woocommerce_loop['columns'] ) ) {
	$col_large = 12 / $col_lg;
}else{
	$col_large = 12 / $woocommerce_loop['columns'];
}

// Ensure visibility
if ( ! $product || ! $product->is_visible() ) {
	return;
}

// Increase loop count

$class_col .= ' col-lg-'.$col_large.' col-md-'.$column1.' col-sm-'.$column2.' clearfix';

if ( 0 == ( $woocommerce_loop['loop'] - 1 ) % $col_lg || 1 == $col_lg ) {
	$class_col .= ' clear_lg';
}
if ( 0 == ( $woocommerce_loop['loop'] - 1 ) % $col_md || 1 == $col_md ) {
	$class_col .= ' clear_md';
}
if ( 0 == ( $woocommerce_loop['loop'] - 1 ) % $col_sm || 1 == $col_sm ) {
	$class_col .= ' clear_sm';
}

?>
<li <?php post_class($class_col); ?>>
	<div class="products-entry clearfix">
	<?php do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item' ); ?>
		<div class="products-thumb">
			<?php
				/**
				 * woocommerce_before_shop_loop_item_title hook
				 *
				 * @hooked woocommerce_show_product_loop_sale_flash - 10
				 * @hooked woocommerce_template_loop_product_thumbnail - 10
				 */
				do_action( 'woocommerce_before_shop_loop_item_title' );

			?>
			<?php $nonce = wp_create_nonce("ya_quickviewproduct_nonce");
				$link = admin_url('admin-ajax.php?ajax=true&amp;action=ya_quickviewproduct&amp;post_id='.$product->id.'&amp;nonce='.$nonce);
				$linkcontent ='<a href="'. $link .'" data-fancybox-type="ajax" class="fancybox fancybox.ajax sm_quickview_handler-list" title="Quick View Product">'.apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_text', __( 'Quick View', 'yatheme' ) ).'</a>';
				echo $linkcontent; ?>
		</div>

		<div class="products-content">
			<?php do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item_title' ); ?>
			<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>" title="<?php the_title_attribute(); ?>"> <?php the_title(); ?> </a></h4>
			<?php if ( $price_html = $product->get_price_html() ){?>
			<div class="item-price">
				<span>
					<?php echo $price_html; ?>
				</span>
			</div>
			<?php } ?>
			<div class="desc std">
	    <?php echo apply_filters( 'woocommerce_short_description', $post->post_excerpt ) ?>
      </div>
			<div class="item-bottom clearfix">
				<?php do_action( 'woocommerce_after_shop_loop_item' ); ?>
				<?php $nonce = wp_create_nonce("ya_quickviewproduct_nonce");
				$link = admin_url('admin-ajax.php?ajax=true&amp;action=ya_quickviewproduct&amp;post_id='.$product->id.'&amp;nonce='.$nonce);
				$linkcontent ='<a href="'. $link .'" data-fancybox-type="ajax" class="fancybox fancybox.ajax sm_quickview_handler" title="Quick View Product">'.apply_filters( 'out_of_stock_add_to_cart_text', __( 'Quick View', 'yatheme' ) ).'</a>';
				echo $linkcontent; ?>
			</div>
      <?php
      /**
       * woocommerce_after_shop_loop_item_title hook
       *
       * @hooked woocommerce_template_loop_price - 10
       */
      ?>
		</div>
	</div>
</li>

Tiếp là bạn thay toàn bộ code trong file content-product_cat.php bằng code bên dưới

<?php
/**
 * The template for displaying product category thumbnails within loops.
 *
 * Override this template by copying it to yourtheme/woocommerce/content-product_cat.php
 *
 * @author 		WooThemes
 * @package 	WooCommerce/Templates
 * @version   2.6
 */

if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
	exit;
}

global $woocommerce_loop;

// Store loop count we're currently on
if ( empty( $woocommerce_loop['loop'] ) ) {
	$woocommerce_loop['loop'] = 0;
}
// Store column count for displaying the grid
 if ( empty( $woocommerce_loop['columns'] ))
// Increase loop count
$woocommerce_loop['loop'] ++;
?>

<li class="product-category product<?php
	if ( ( $woocommerce_loop['loop'] - 1 ) % $woocommerce_loop['columns'] == 0 || $woocommerce_loop['columns'] == 1 )
		echo ' first';
	if ( $woocommerce_loop['loop'] % $woocommerce_loop['columns'] == 0 )
		echo ' last';
	?>">

	<?php do_action( 'woocommerce_before_subcategory', $category ); ?>

		<?php
			/**
			 * woocommerce_before_subcategory_title hook
			 *
			 * @hooked woocommerce_subcategory_thumbnail - 10
			 */
			do_action( 'woocommerce_before_subcategory_title', $category );
		?>
		<div class="product-thumb">
			<a href="<?php echo get_term_link( $category->slug, 'product_cat' ); ?>" class="category-link">
				<?php echo woocommerce_subcategory_thumbnail( $category ); ?>
			</a>
		</div>

		<h3 class="h5">
			<a href="<?php echo get_term_link( $category->slug, 'product_cat' ); ?>">

				<?php
					echo $category->name;

					if ( $category->count > 0 )
						echo apply_filters( 'woocommerce_subcategory_count_html', ' <mark class="count">' . $category->count . '</mark>', $category );
				?>
			</a>
		</h3>
		<?php
			/**
			 * woocommerce_after_subcategory_title hook
			 */
			do_action( 'woocommerce_after_subcategory_title', $category );
		?>

	<?php do_action( 'woocommerce_after_subcategory', $category ); ?>

</li>

Bước cuối cùng các bạn vào file css/app-default.css tìm vào xóa đi đoạn css sau:

.clear_lg {
 clear: both;
}

Done. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (2 bình chọn)
guest
6 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Hiệp
7 năm cách đây

add cho em hỏi khi em làm theo đúng 3 bước trên thì sản phẩm có dòng thì 4 sản phẩm có dòng chỉ 1 sản phẩm và bị nhảy cách có dòng lại 2 sản phẩm, add xem giúp mình với ạ, mình cảm ơn

Tan Hoang
6 năm cách đây

AD giúp mình với mình có trang webshop mới làm mà nó bị như này, bạn xem có cách nào để fix lỗi ko, trang sản phẩm của mình đây: https://tashinvietnam.com/cua-hang/

Tan Hoang
6 năm cách đây
Reply to  Trần Hưng

Mình dùng theme Harveststore của Templatemela mình làm theo hướng dẫn cài đặt của nó nhưng mà bị như này, không hiểu còn thiếu những gì hay cần phải tùy biến lại trang shop của nó nữa

YuGo
6 năm cách đây

Có cách nào không dùng woocommerce không admin ? Website mình nhiều sản phẩm dùng woocommerce nặng quá load hơn 5s chán kinh